คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เจริญนนทพัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดัดดิษฐ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิชญา ประเจิดสกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปพิชญา หมากผิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา เย็นอ่อน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัณฑิตา ชูเมือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/8
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัณศร ทรัพย์รำลึก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรเทพ จันทร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปองคุณ สุหงชา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทกานต์ เลี่ยมวัฒนสุธา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลวรรณ สิงห์คราม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/7