ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุภาณ๊ โพธิ์แก้ว
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/7 (ภาษาไทย)
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางวันเพ็ญ ปิยะสิริเชาว์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิริกุล แสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจิรนันท์ หิรัญศรี
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/3 (EBE)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเนาวรัตน์ บุตรเพชรรัตน์
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางบุษบา บุญชู
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/5 (SM)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสิตานันท์ ศรีเมือง
ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 4/6 (IEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6